Wat is intervisie ?

 Intervisie wordt in de literatuur ook wel “peer-coaching” genoemd.  En dat is niet voor zomaar; bij deze leer-methodiek leer je van elkaar, je “peers” in professionele setting.

Tijdens een intervisie bijeenkomst is er een vooraf vastgestelde hoeveelheid deelnemers (5-15). Een van de deelnemers brengt een casus in, die actueel is, en zich op professioneel vlak speelt (of daarmee verband houdt). De casus mag zich niet in het verleden hebben afgespeeld. De bedoeling is dat de deelnemers feedback geven aan de case-inbrenger. De case-inbrenger gaat aan slag met advies en brengt verslag uit. Dit heeft weinig zin als de casus al afgerond is.

Een intervisie bijeenkomst is gestructureerd. Er wordt gestreefd om binnen een van te voren afgesproken tijd klaar te zijn. Streeftijd is 60-120 minuten. Afhankelijk van aantal deelnemers, gekozen casus en intervisie methodiek. De casus inbrenger deelt bij voorkeur voorafgaande aan de intervisie zijn of haar casus met de intervisie-begeleider en formuleert waar hij of zij feedback op wil hebben.( 1) Dit vraagt om een reflectie. Intervisie hoeft niet alleen maar probleemgericht te zijn. Intervisie kan ook oplossingsgericht zijn. (1,5) Of gericht op het leren van elkaars successen (1,4,5)

Intervisie is een gestructureerde leer methode van verdieping door effectieve vraagstelling, reflectie, analyse en een feedback vanuit deelnemers naar case-inbrenger. Dit alles in een veilige leeromgeving met je eigen team/collega’s.(1,4)

De structuur van de methode voorkomt dat het geen theekransje wordt. Dat er een gelijkwaardige deelname is. Dat je leert vertrouwen op de inbreng van collega’s en je team.(1,4)

 

 

Wat leer je van intervisie ?

Wat leer je van intervisie ? Effectieve vragen stellen. Analyseren. Reflectie en zelfreflectie. Feedback geven op een constructieve manier in een veilige omgeving. Je verplaatsen in de positie van een ander. Leren vertrouwen op jouw team. Ook jouw collega’s kunnen DE vraag stellen waar de case inbrenger ineens inzicht krijgt in zijn of haar situatie. De case-inbrenger ontvangt feedback van diverse collega’s. Vaak ontwikkelen wij een blinde vlek voor mogelijkheden die buiten ons eigen referentie-kader vallen. Jouw collega’s hebben een ander referentiekader en kunnen dus vanuit hun positie jouw “blik verruimen”.(1,4)

 

Is een intervisie begeleider of coach nodig ?

Voor beginnende intervisie groepen is het soms lastig om te wennen aan de structuur van intervisie als leermethode. Het stellen van effectieve vragen. Het bespreken wat er niet altijd gezegd wordt maar er toch is. Een veilige leeromgeving creëren. Een intervisie coach of begeleider kan je uitnodigen om je vragen aan te scherpen. Daarnaast heeft een intervisie begeleider kennis van groepsdynamiek, en verschillende individuele leerstijlen. De opbrengst is dus vaak hoger met een begeleider. (1,4,11 ). Na 8-12 bijeenkomsten kan een intervisie groep vaak zelfstandig draaien. Het is dan ook verstandig, elke deelnemer aan intervisie, bij toer-buurt te laten voorzitten. Na enige tijd zelfstandig functioneren met roulerend voorzitterschap is ook bij ervaren intervisie groepen  soms behoefte om opnieuw een intervisie begeleider in te schakelen. (11 ).

 

Wat is het verschil met supervisie ?

Bij supervisie is er sprake van een-op-een begeleiding; die van de ervaring- en inhoud- deskundige van die de leerling. De leerling leert van de senioriteit van de leraar. Het hangt sterk van de relatie van de supervisie af of deze vak-inhoudelijk is of ook op attitude en professioneel handelen. Een belangrijk is verschil met name gelegen dat er bij intervisie een verdieping, analyse en feedback wordt ontvangen door meerdere collega’s. Hierdoor krijg je feedback uit verschillende referentiekaders. Regelmatig overzie je zelf niet al je mogelijkheden. Intervisie vind altijd plaats tussen collega’s van gelijkwaardig niveau. (dus SEH verpleegkundigen onder elkaar, AIOS onder elkaar, SEH artsen onder elkaar).

Is er evidence voor intervisie ?

In de literatuur wordt intervisie vaak door buitenlandse collega’s omschreven wordt als “peer-coaching” of “peer-review”. Nederlandse collega’s vertalen het nog al eens letterlijk als “intervision”. Er is dus geen eenduidige zoekterm. Er is onderzoek  gedaan in de profit- ,non-profit sector en bij o.a reclassering (6,15) maar door het ontbreken van een duidelijke nulmeting blijft het lastig om statische significantie aan te tonen. In het Verenigd Koninkrijk werd een groep beginnende huisartsen extra begeleid met oa intervisie (First5 ) (14). Ook hier worden positieve reacties beschreven. Intervisie blijkt in de meeste gevallen positief uit te pakken. Dezelfde bevindingen staan in artikelen vanuit de Nederlandse huisarts literatuur (7, 8, 11,12,13 ). Voor huisartsen zijn intervisie bijeenkomsten geaccrediteerd. Daarnaast is intervisie een herhalende leermethodiek, door de gehele huisartsenopleiding.

Past Intervisie bij vernieuwd curriculum SEG ?

 Op basis van vernieuwd SEG curriculum 2017 (2) is intervisie ook voor SEH artsen een waardevolle leermethodiek. De toekomstig SEH arts is niet alleen medisch professional. De toekomstig SEH arts is ook een professional in communiceren en samenwerken. Heeft een open en (zelf-) reflecterende attitude. En geeft constructieve feedback in een veilige leeromgeving aan AIOS. Een aantal van deze competenties kun je met intervisie als leermethodiek leren of verbeteren. Deze vaardigheden worden in toenemende mate van alle medisch specialisten verwacht (2,3) (CanMeds framework 2015). Als SEH artsen kunnen we intervisie als leermethodiek implementeren, en daarmee een aantoonbare stap zetten in het ontwikkelen van competenties op gebied van samenwerken, communiceren en leiderschap.

 

 

 

 

 

 

 Intervisie; voor SEH artsen ? 

  • Intervisie is een gestructureerde leermethodiek in een veilige omgeving waar collega’s leren van elkaars ervaringen of elkaar successen
  • Intervisie leert effectieve vragen stellen, analyseren van situaties, reflectie en constructieve feedback geven 
  • Intervisie vind plaats met je collega’s; je leert van elkaar (peer review)
  • Hoewel intervisie niet statisch significant aangetoond beter is, wordt intervisie meestal positief beoordeeld en vormt een vast onderdeel van de huisartsen opleiding en nascholing.
  • In toekomst wordt van alle medisch specialisten volgens CanMeds Framework 2015 verwacht dat we ook specialist zijn op gebied van communicatie, samenwerken en opleiden. Intervisie draagt bij het ontwikkelen van deze vaardigheden

 

 

Hoe verder ?

 Als je het mij vraagt moet Intervisie deel uit gaan maken tot de opleiding tot SEH artsen. Ik zet me daarvoor in. Daarnaast vind ik dat Intervisie bijeenkomsten door SEH artsen die op regelmatige basis plaatsvinden, geaccrediteerd moeten zijn. Als je intervisie bij mij aanvraagt verzorg ik de accreditatie.

Neem contact op als je intervisie wil implementeren voor je vakgroep, maatschap of AIOS

 

Gebruikte afkortingen en begrippen uit literatuur:

 AIOS = Arts in opleiding tot specialist

SEH arts = Spoedeisende Hulp arts

SEG = Spoedeisende Geneeskunde

 

Literatuur

1. Training map Intervisie begeleider Bureau Schippers, Maart 2019

2. Opleidingsplan SEG, vernieuwd curriculum 2017, NVSHA

3. CanMeds 2015: “Physician competency framework”. Royal College of Physicians and Surgeons, Ottawa 2015. F.J Snell and J Sherbino

4. Praktijkboek Intervisie. M Bellersen, tweede druk 2013

5. Oplossingsgerichte intervisie L van Dam, 2010

6. “Managersonline”; C.Visser en H.Norman, het reflecterende management team

7. Medisch contact 2002; Intervisie voor artsen

8. NHG Folder intervisie

11. Huisarts en Wetenschap;  Intervisie onder begeleiding; positieve ervaringen in Limburg. Van Benthum G et al

12. Effectief handelen door reflectie M Groen, eerste druk 2008

13. Groeien in je vak door intervisie LHV 2012, P. Pronk

14. “Continuing professional development in small groups, a guide for First5”. RCGP. Taylor C.J 2010

15 Intervisie in het vizier, Scriptie Masterthesis Sociale Wetenschappen, Universiteit van Utrecht, faculteit der Sociologie E.Kroon, 2010

16. De Jonge specialist, folder intervisie;

https://www.academiemedischspecialisten.nl/wp-content/uploads/2019/01/AMS-Coaching-en-intervisie.pdf

 

Heb je een vraag?

Meer weten over mij?